Kokouspöytäkirjat

Elontien palstaviljelijät ry Vuosikokous
Aika: 27.4.2022
Paikka: Pirkkolan uimahallin neuvottelutila, Pirkkolan metsätie 6, Helsinki

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:03.

2. Kokousvirkailijoiden valinta
Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kristiina Mukala ja sihteeriksi Pirkko Sartoneva. Pöytäkirjan
tarkastajiksi valittiin Anja Tiilikainen ja Ari Järvinen sekä ääntenlaskijoiksi Heikki Valtonen ja Felix Zenger.

2 A. Esityslistan hyväksyminen
Puheenjohtaja totesi, että kokouksen esityslistasta puuttuu kohta ”Esityslistan hyväksyminen” ja se lisättiin
kohdaksi

2 B.Kokous päätti muuttaa esityslistaa siten, että kohta 8 ”Sääntömuutos” siirretään kohdan 14 jälkeen.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminenKokouskutsu on lähetetty 12.4.2022. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2021
Hanna Kosonen esitteli toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2021.
Toimintakertomuksen kohtaan ”Myöhemmin hallituksesta erosi Nina Salo ja Piritta Vanninen” lisättiin Piia Rajakallio. Todettiin, että toimintavuonna ei sanottu irti yhtään viljelijää. Vapaita palstoja on 40, joista osa puolitetaan ja noin 50 palstaa voidaan jakaa uusille viljelijöille. Hanna Kosonen totesi yhdistyksen taloudellisen tilanteen olevan erittäin hyvä. Keskusteltiin tilinpäätöksestä. Todettiin ”Muiden palstakulujen” sisältävän mm. hakettimen vuokran, ferramolia etanoiden torjuntaan ja työvälineitä.

5. Vuoden 2021 tilinpäätöksen vahvistaminen
Vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2021.

6. Toiminnantarkastajan kertomus ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
Myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

7. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2022
Kokous keskusteli toimintasuunnitelmasta vuodelle 2022 ja päätti lisätä kohtaan ”Talkoot” seuraavaa:
Talkoita järjestetään tarpeen mukaan.
Kohtaan ”Palsta-akatemia” lisätään mainita teemapäivistä seuraavasti:
Suunnitelmissa on järjestää Palsta-akatemia –nimen alla tiedottamista erilaisista palstan ja kasvienhoitoon liittyvistä asioista sekä erilaisia teemapäiviä kerran kuussa kesäaikaan.

Lisätään toimintasuunnitelmaan maininta ”Yhdistys antaa tukensa alueella toimivalle mehiläistenhoitajalle”.

Keskusteltiin viestinnästä ja erityisesti Facebookin käytöstä. Todettiin, että hallitus käyttää sähköpostia omaan tiedottamiseensa ja Facebookia vain lisäkanavana. Jäsenillä on kuitenkin mahdollisuus tiedottaa vain Facebookin kautta. Ehdotettiin, että sääntöihin lisätään tieto yhdistyksen virallisista tiedotuskanavista.

Todettiin, että hanoja ei avata ja suljeta päivittäin tällä toimintakaudella.
Keskusteltiin hallituksen ehdotuksesta vuoden 2022 budjetiksi. Hanna Kosonen selvitti, että toiminnanjohtajan työtuntien määräksi on sovittu 75 tuntia, ja palkkioksi 20 € tunti, yhteensä noin 1900 € (1500 € + sivukulut). Kokous päätti, että toiminnanjohtajan palkkaukseen liittyvät ylimääräiset kulut siirretään hallintokuluista erillisen projektin kuluiksi. Ylimääräiset kulut ovat 800 €. Nämä kulut perustuvat laskelmaan, jossa palkkauksen kokonaiskuluista (1900 €) vähennetään hallitukselle ja vesivastaaville v. 2021
maksetut palkkiot. Erillisen projektin kuluiksi siirretään lisäksi WC:stä aiheutuvat kulut (800 €). Erillisen projektin momentti on näin ollen yhteensä 1600 €. Tällä muutoksella budjettiin kokous hyväksyi budjetin miinustuloksen (-1700 €).

8. Liittymismaksu uusille jäsenille
Kokous päätti 10 € liittymismaksusta, joka peritään uusilta viljelijöiltä vuodesta 2022 alkaen.

9. Yhdistyksen jäsen- ja palstamaksun suuruus
Päätettiin, että jäsenmaksu vuodelle 2023 on 10 € ja palstamaksu 30 € aarin palstalta. Puolikkaan palstan jäsenmaksu on niin ikään 10 € ja palstamaksu 15 €.

10. Päätetään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioista vuodelle 2022
Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille ei makseta kokouspalkkioita, mutta heidät vapautetaan jäsen- ja
palstamaksusta.

11. Hallituksen puheenjohtajan valinta vuodeksi 2022
Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Vesa Tamminen.

12. Hallituksen jäsenten valinta vuodeksi 2022
Yhdistyksen hallituksen jäseniksi valittiin seuraavat henkilöt:
Pinja Nikki, Jesse Rannikko, Ritva Remes ja Kanako Tamminen.

13. Toiminnantarkastajan valinta vuoden 2022 toimintaa koskien
Varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi valittiin Esko Mustonen ja varatoiminnantarkastajaksi Pirkko Sartoneva.

14. Sääntöuudistus
Kokous päätti jättää sääntöuudistuksen pöydälle käsiteltäväksi seuraavassa vuosikokouksessa.

15. Muut asiat
Kesäsetelinuoria koskeva kysely on Facebookissa. Kyselyssä viljelijät voivat mm. ilmoittautua nuorten ohjaajiksi. Kyselyn pohjalta hallitus tekee päätöksen, miten kesäsetelinuorten suhteen toimitaan. Minimiviljelyalaan palataan myöhemmin, kun on saatu tietoa siitä, miten esim. muut yhdistykset ja kaupunki määrittelevät viljelyalaa.

16. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.42.
Helsinki 19.5.2022

Elontien palstaviljelijät ry,  Vuosikokous, Pöytäkirja 29.4.2021
Etäkokous Teamsin välityksellä klo 18:00

 1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo: 18.08.
 2. Valittiin vuosikokouksen puheenjohtajaksi Sampo, sihteeriksi Piritta sekä pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Nina ja Eira.
 3. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 4. Esityslista vahvistettiin.
 5. Vuoden 2020 toimintakertomus vahvistettiin.
 6. Vuoden 2020 tilinpäätöstä ei vahvistettu. Siirretään seuraavaan ylimääräiseen kokoukseen.
 7. Uudeksi vuoden 2020  toiminnantarkastajaksi valittiin Esko Varatoiminnantarkastajaksi valittiin Maria.

Toiminnantarkastajan kertomus ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille päätetään myöhemmin kesällä järjestettävässä ylimääräisessä kokouksessa.

 1. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2021. Hallituksen laatima ehdotus toiminta- ja taloussuunnitelmaksi hyväksyttiin. Keskusteltiin käymälän ja jätelavan tarpeesta. Asia jätettiin uuden hallituksen päätettäväksi.
 2. Hallitus esitti jäsenmaksun suuruudeksi vuodelle 2022 40 €. Ehdotus hyväksyttiin.
 3. Päätettiin hallituksen jäsenten palkkioista ja korvauksista. Päätös tulee voimaan takautuvasti syksystä 2020, koska hallituksen palkkioita ei oltu päätetty vuoden 2020 vuosikokouksessa eikä niitä ole syyskaudella 2020 maksettu. Ehdotus hallituksen jäsenten palkkioiksi on 25€ / kokous. Ehdotus hyväksyttiin.
 4. Hallituksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2021 valittiin Hanna Kosonen.
 5. Yhdistyksen hallituksen jäseniksi valittiin Piia Rajakallio, Katri Ruohomäki, Nina Salo ja Piritta Vanninen.
 6. Toiminnantarkastajaa ei valittu. Siirretään seuraavaan ylimääräiseen kokoukseen.
 7. Ei muita esille tulevia asioita.
 8. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:51